(+420) 296 895 050 eShop

Pravidla soutěží na timeline Facebookové stránky Holiday Inn Prague Congress Centre

1. Pořadatel, místo konání

 1. Pořadatelem soutěží na Facebook stránce Holiday Inn Prague Congress Centre je společnost Kongresové centrum Praha, a.s. se sídlem v Praze 4, 5. května 1640/65, IČ 63080249 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn B 3275 (dále jen "Pořadatel" nebo „správce“ v rámci oblasti ochrany osobních údajů).
 2. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv sociální síti Facebook.
 3. Soutěže probíhají na území České republiky.

2. Podmínky účasti

 1. Doba konání soutěže je oznámena v Soutěžním příspěvku.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které jsou v době konání soutěže starší 18 let a mají trvalé bydliště v České republice, a které jsou uživateli Facebooku (dále jen „soutěžící“ či „subjekt“ v rámci oblasti ochrany osobních údajů). V případě že se přes výše uvedené zúčastní a vyhraje osoba mladší 18 let, cena jí nebude odevzdána. Do soutěže se soutěžící obvykle v době trvání soutěže zapojí přidáním komentáře pod určený příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“) nebo nahráním či zasláním fotky. Přesná pravidla stanoví Soutěžní příspěvek.
 3. Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou (není-li výslovně uvedeno jinak) obvykle přidáním pouze jednoho komentáře nebo nahráním či zasláním jedné fotky. Všichni soutěžící, kteří v rámci jedné soutěže přidají více než jeden příspěvek (není-li výslovně uvedeno jinak), budou ze soutěže vyřazeni.
 4. Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže, pokud není výslovně uvedeno jinak.

3. Výherci

 1. Výherci budou ze soutěžících vybráni způsobem, který bude uvedený v Soutěžním příspěvku.
 2. Výherci budou nejpozději do 2 pracovních dnů od uvedeného data konce soutěže vyhlášeni pod Soutěžním příspěvkem a vyzváni, aby pořadatele kontaktovali prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.
 3. Pořadatel je oprávněn od výherce požadovat prokázání dosažení 18 let věku.
 4. Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 7 kalendářních dnů, propadá výhra pořadateli.

4. Výhry

 1. O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován soukromou zprávou na Facebooku.
 2. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
 3. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.
 4. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou či jiným přepravcem.

5. Práva a povinnosti pořadatele

 1. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
 2. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
 3. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

6. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje zadané soutěžícím při registraci do soutěže zpracovává pořadatel za účelem realizace soutěže a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů
 2. Zákonným důvodem pro dané zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností, zejména plnění závazků pořadatele (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) , a rovněž ochrana oprávněných zájmů pořadatele a jiných osob podílejících se na pořádání soutěže (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků. Dále může pořadatel tyto údaje zpracovávat pro marketingové a PR účely, tj. nabízení produktů a služeb pořadatele, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu tří let – účelem zpracování je informování soutěžících o produktech a službách zadavatele a spotřebitelských akcích zadavatele. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je ochrana oprávněných zájmů pořadatele a jiných osob podílejících se na pořádání soutěže. Oprávněnými zájmy jsou zejména provádění přímého marketingu. Ke zpracování osobních údajů výherce soutěže (zejména jména, příjmení a zachycení podoby formou fotografie, videa apod.) pro účely uveřejnění informace o výherci dochází na základě souhlasu subjektu údajů, a to po dobu 5 let.
 3. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro výhru v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné obdržet výhru v soutěži.
 4. Pořadatel je správcem osobních údajů. V rozsahu, jaký je nutný pro realizaci soutěže nebo plnění zákonem stanovených povinností, je oprávněn osobní údaje soutěžících zachovávat pořadatel a další osoby, které se s pořadatelem na pořádání soutěže podílí.
 5. U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
 6. Soutěžící má právo pořadatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů a pokud ano, pak zejména o informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny a době, po kterou budou osobní údaje uloženy.
 7. Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.
 8. Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel jeho osobní údaje smazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, je pořadatel povinen této žádosti vyhovět.
 9. Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a soutěžící odmítá výmaz, nebo pokud již pořadatel jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků.
 10.  Při omezení zpracování je pořadatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem soutěžícího nebo ze zákonných důvodů.
 11. Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl pořadateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.
 12. Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu a pořadatel je povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat.
 13. Vznesení námitky může soutěžící provést u pořadatele prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: reception@praguecc.cz.
 14. Práva a stížnosti v souvislosti s osobními údaji může soutěžící uplatnit u pořadatele (prostřednictvím e-mailu podatelna@praguecc.cz) a stížnosti kromě toho i u Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

7. Autorská práva, licence

 1. Odesláním soutěžního příspěvku do soutěže soutěžící prohlašuje, že je jediným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona obsaženým v soutěžním příspěvku, tj. zejména, že je jediným autorem fotografického díla. Soutěžící prohlašuje, že v soutěžním příspěvku nebyla užita díla či jiné předměty ochrany podle práv k duševnímu vlastnictví jiných osob, že užitím soutěžní fotografie pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takovou škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž vznikla. Odesláním soutěžního příspěvku (fotografie) do soutěže poskytuje soutěžící pořadateli výhradní licenci k užití soutěžního příspěvku a všech předmětů ochrany podle autorského zákona obsažených v soutěžním příspěvku jejich sdělováním veřejnosti všemi způsoby dle § 18 a násl. autorského zákona, včetně sdělování veřejnosti v e-mailových zprávách pořadatele společně s obchodním sdělením, na webových stránkách pořadatele a v dalších komunikačních médiích – tisková média, online-média, televize, rozhlas, jejich rozmnožováním a rozšiřováním rozmnoženin v jakékoli podobě, to vše k reklamním a jiným obdobným účelům bez časového, množstevního či územního omezení; soutěžící poskytuje dále svolení k následné úpravě soutěžního příspěvku (fotografie), spojení s jinými díly a/nebo zařazení do díla souborného nebo audiovizuálního a k jeho užití v takové podobě v rozsahu shora uvedeném; soutěžící poskytuje licenci a svolení bezúplatně.
 2. Pořadatel není povinen poskytnutou licenci využít. Pořadatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže svolení ke zveřejnění soutěžního příspěvku a souhlasí s tím, aby soutěžní příspěvek, resp. jeho část byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství v případech, kdy je to obvyklé.

8. Společná ustanovení

 1. Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tyto pravidla bezvýhradně dodržovat.
 2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly je soutěžící vyloučen ze soutěže a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel, který je s konečnou platností oprávněn rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.
 3. vyhlášené výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní či jinou právní cestou je vyloučeno.
 4. Pořadatel neodpovídá za jakákoliv omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek či přenosem dat.

V Praze, dne 1. 7. 2020

 

 

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a speciálních akcí.